XXX YU

Projekt: 
XXX YU

Lana Zdravković (Kitch) - XXX YU, performans; Otvoritev mednarodne skupinske razstave Urok,  Galerija Škuc, 5.10.2011