Foto: osebni arhiv

Revolucija v točki reprodukcije: od plačila za domače delo do reproduktivnega skupnega

Proces ekonomske globalizacije je v temeljih preobrazil organizacijo ženskega dela doma in zunaj doma ter usmeritev ženskih bojev na tem področju. Federici v svoji prezentaciji preučuje glavne spremembe, do katerih je še posebej v urbanih okoljih prišlo na mednarodni ravni v reproduktivnem delu – plačanem in neplačanem – in strategije, ki so jih ženske razvile kot odgovor na spremembe. Vprašanja, ki jih bo obravnavala, zajemajo globalizacijo in komercializacijo »skrbstvenega dela«, nove nastajajoče oblike »afektivnega dela« in napore, ki jih ženske, še posebej v Latinski Ameriki, vlagajo v produkcijo urbanega »skupnega«, tj. oblik reprodukcije, ki niso podvržene logiki države in trga.

Seminar obravnava organizacijo reprodukcije v kapitalistični ekonomiji – nekoč in danes – s posebnim poudarkom na novih oblikah reproduktivnega dela, ki so izšle iz prestrukturiranja svetovnega gospodarstva in bojev, ki jih bijejo ženske na tem področju. Razdeljen je v štiri dele.

1. del
Analiza, kako je bilo vprašanje reprodukcije, še posebej domače delo, postavljeno v kontekstu debat v feminističnem gibanju sedemdesetih let preteklega stoletja, družbeni in zgodovinski dejavniki, ki so motivirali te debate, in različne feministične teorije tedanjega časa v povezavi z odnosom med domačim delom in spolno diskriminacijo. Prvi del razloži pomen »reproduktivnega dela« in »družbene reprodukcije«, s posebnim poudarkom na analizi gospodinjskega in neplačanega dela v kapitalizmu v kontekstu mednarodne kampanje Wages For Housework. Preizprašuje tudi Marxovo teorijo reprodukcije, operaistični koncept »socialne tovarne«, teorijo domačega dela kot produkcijo delovne sile Mariarose Dalla Coste in odnose med domačim delom in spolnim delom. Nazadnje so v prvem delu predstavljene strategije feminističnega gibanja sedemdesetih, ki naj bi spodkopale delitev dela po spolu in spremenile družbeni položaj žensk.

2. del
»Reproduktivno delo« in konstrukcija spolno opredeljenih hierarhij in identitet v kapitalizmu z zgodovinske perspektive po Federicinem delu Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation. Kaže, kako feministična perspektiva spreminja naše razumevanje razvoja in narave kapitalističnih odnosov in znova opredeljuje proces »primitivne akumulacije«. Preizprašuje tudi rekonstrukcijo gospodinjskega dela v poznem 19. stoletju in z njim povezan razvoj »države blaginje«, ki je vrhunec doživela v politiki fordizma in New Deala. Prvi in drugi del razvijata vidik in metodologijo, ki omogoča »politično« branje sodobne družbene resničnosti.

3. del
Reprodukcija delovne sile in nova globalna ekonomija. Privatizacija zemlje in napad na samooskrbno kmetovanje. Razgaljenje »države blaginje«. Financializacija reprodukcije. Vstop žensk v delo izven doma (extra-domestic). Globalizacija skrbstvenega in spolnega dela. Nove oblike afektivnega dela. Ženske v novi ekonomiji dolga. Ženske, telo in »primitivna akumulacija« danes.

4. del
Ženske v boju proti globalizaciji in za produkcijo skupnega. Feministična avtonomija in feminizem Združenih narodov (UN made feminism). Vzpon »popularnega« in »komunitarnega« feminizma. Feminizem in vprašanje zemlje. Ustvarjanje skupnosti odpora in reproduktivnega skupnega.

Seminar bo potekal v angleškem jeziku.

Vstop prost. Število mest je omejeno, obvezne predhodne rezervacije na contact@cityofwomen.org.

Datum in čas dogodka: 
06/10/14 10:00 - 17:00
Kraj dogodka: 
Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana
Datum in čas dogodka: 
07/10/14 10:00 - 17:00
Kraj dogodka: 
Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana